Home » Strategier for en vellykket innovasjonspolitikk

Strategier for en vellykket innovasjonspolitikk

by Russell Crowe

Biomassebruken svinger

Innen biomaterialer har forskere notert en «skarp økning» når det gjelder integrasjon – spesielt de siste årene. Utviklingen i biomassesektoren har imidlertid vært «betydelig mer svingende». Intervjuene viste at det fortsatt er bekymringer rundt bruk av biomasse som råstoff til produksjon. «Det er på grunn av det negative bildet. – Hovedsaken her er å iverksette flere informasjonstiltak for å offentliggjøre fordelene med biobaserte produkter, samtidig som det tas hensyn til alle relevante interessegrupper, oppsummerer prosjektlederen.

Faktum er at bioøkonomiske endringer bare kan lykkes hvis alle interessenter – inkludert samfunnet – er involvert. Forskere ser behovet for å ta igjen på alle de tre områdene av bioøkonomien som er undersøkt. Bedre kommunikasjon vil ikke bare ha en positiv innvirkning på aksepten av bioøkonomiske innovasjoner, men vil også stimulere etterspørselen etter biobaserte produkter og dermed selskapenes investeringsvilje.

Høye priser på biobaserte produkter påvirker etterspørselen

«Da vi skapte markedet, fant vi ut at det var mangel på etterspørsel på grunn av den generelt høyere prisen på biobaserte produkter,» sier Grashof. «Men vi identifiserte også problemer på tilbudssiden.» Dette viser at bedrifter er temmelig tilbakeholdne med å foreta bærekraftige investeringer på grunn av lav etterspørsel men også teknologier, hvorav de fleste fortsatt er dyre – selv om bærekraftige løsninger i økende grad fremmes.

En sammenligning med andre europeiske land viste at siden 2010 har alle tre områdene – biomasse, biomaterialer, bioteknologi – i økende grad spiller en «perifer rolle» i Tyskland, det vil si at de er relativt mindre kombinert med andre teknologier. Prosjektet har derfor identifisert klare handlingsområder som viser hvor eksisterende eiendeler kan brukes til å uskadeliggjøre eksisterende blokkeringsmekanismer.

Redusere markedsusikkerhet gjennom en sentralisert innkjøpspolitikk

Forskere ser hindringer for eksempel i «markedsusikkerhet» og «uklar politisk retning». Det ser ut til at markedsusikkerhet kan reduseres gjennom en sentralisert innkjøpspolitikk. «Jo strengere innkjøpspolitikken er, desto sterkere er etterspørselen og desto mer sannsynlig er det å redusere mulig investeringsusikkerhet i markedet,» forklarer Grashof. Gjennom sentraliserte innkjøp kan staten «lansere et nytt marked» og dermed stimulere til produksjon av bærekraftige produkter og prosesser. Men for at dette skal skje, må innkjøpspolitikken som helhet også «tenkes i én retning». – Det vil være viktig, spesielt innkjøpspolitisk, å definere en klar politisk retning. «For øyeblikket ønsker alle å gå i samme retning, men de følger helt forskjellige veier,» sier Grashof.

En annen viktig observasjon: det bør ikke være isolerte løsninger i en innovasjonspolitikk fokusert på transformasjon. Snarere bør bioøkonomiske aktiviteter og teknologier være utbredt, dvs. spille en sentral rolle i det respektive innovasjonssystemet. «Nye innovasjoner bør ikke bare eksistere innen grønne teknologier. Andre industrier, som stålindustrien, bør også tilpasse seg og eventuelt videreutvikle nye grønne teknologier, sier Grashof. «Hvis isolerte løsninger ikke skaper forbindelser med regimet og forblir isolerte, vil det ikke være noen varig endring. »

Fokus på bioøkonomiske innovasjoner

Innovasjoner innen bioøkonomi bør ifølge forskerne overføres fra nisjen til kjerneinnovasjonssystemet, selv på tvers av ulike regioner. Det må imidlertid tas hensyn til regionale ferdigheter og spesielle egenskaper. «Der grønne teknologier allerede eksisterer og er i bruk, er transformasjon bare et lite skritt. Men andre regioner, som kullregioner, kan også skape varig teknologisk endring. Det som er avgjørende er imidlertid hvorvidt grønne teknologier er integrert i kunnskapsrommet og om det allerede er en viss grad av sammenheng med disse bærekraftige teknologiene, forklarer Grashof. I regioner hvor kompetanse mangler, bør derfor politikk gå inn for å gi støtte. – Ellers kan det dukke opp nye regionale forskjeller. » Den føderale regjeringen støtter også strukturelle endringer i kullregioner gjennom «Lov om strukturell styrking av kullregioner».

Klar retning for alle interessenter

Konklusjon fra forskerne: i tillegg til å lage en sentral innkjøpspolitikk for å fremme etterspørsel, bør kommunikasjons- og deltakelsesformater styrkes ytterligere. Innovasjonspolitiske tiltak bør også gå i samme retning på alle nivåer. «Det må være klare oppdrag, klar retning for alle aktører,» sa Grashof.

Forfatter: Béatrix Boldt

Related Videos

Leave a Comment