Home » Norsk Høyesterett dømmer mot Fosen – reNews

Norsk Høyesterett dømmer mot Fosen – reNews

by Russell Crowe

Høyesterett har slått fast at en konsesjon og en ekspropriasjonstillatelse gitt til to prosjekter i utbyggingen av den gigantiske vindparken Fosen Vind på land i Norge er ugyldige.

Saken gjaldt om utbyggingen av to Fosen-prosjekter, Storheia og Roan, krenket samiske reindrifters rettigheter til kulturell praksis i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Høyesterett har enstemmig fastslått at rettighetene er krenket og vedtakene knyttet til vindparkene er ugyldige.

Hun la til at av denne grunn ble skjønnet til å fastsette erstatning for inngrepet nektet.

Fosen Vind Administrerende direktør Tom Kristian Larsen kalte flyttingen en «overraskelse».

Han sa: «Norske myndigheter har gitt oss endelig fullmakt etter en lang og grundig autorisasjonsprosess der alle berørte parter ble konsultert og hvor forholdet til reindrift ble særlig vektlagt i forespørselsprosessen.

«Vi vil nå vente på at avdelingen behandler denne saken før vi kommer med ytterligere kommentarer.»

I 2010 fattet Norges vassdrags- og energidirektorat vedtak om konsesjon for blant annet Roan og Storheia som ligger i reinbeitedistriktet Fosen.

Reineierne hevdet utbyggingen krenket deres rett til kulturell praksis, men ble ikke bekreftet i Olje- og energidepartementets ankeavgjørelse fra 2013, sa retten.

Saken gikk deretter for retten, men Fosen Vind fikk tillatelse til å starte bygging og prosjektene ble ferdigstilt i henholdsvis 2019 og 2020.

Retten slo fast at det er «klart at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse».

Han la til at han «tok utgangspunkt i lagmannsrettens konklusjon om at vinterbeiteområdene i Storheia og Roan i praksis er tapt for reindriften, og at utviklingen derfor vil true reindriftsnæringens eksistens i Fosen dersom det ikke iverksettes kompenserende tiltak”.

Retten sa seg enig med Fosen Vind i at det er viktig å ta hensyn til «grønn omstilling» og øke fornybar energiproduksjon.

«Men fordi det fantes andre utbyggingsalternativer – og for reindriften mindre inngripende – som kunne romme dette hensynet, var det i dette tilfellet ikke snakk om kollisjon mellom de to. miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse.»

Related Videos

Leave a Comment