Home » Norske vindparker krenker rettighetene til samiske reindriftsutøvere, sier retten

Norske vindparker krenker rettighetene til samiske reindriftsutøvere, sier retten

by Russell Crowe

Norges høyeste domstol slo fast at to vindparker vest i landet hadde krenket rettighetene til samiske reindriftsutøvere.

Vindmøller på Fosen-halvøya har ulovlig gjort inngrep i beitemarker til seterfolk, sa retten.

Dommerne i Norges Høyesterett erklærte at konsesjonen for utbygging av vindenergi i Fosen derfor var «ugyldig».

De praktiske konsekvensene av vedtaket var imidlertid ikke umiddelbart klare.

Vindparkene Roan og Storheia på Vestlandet er en del av Europas største vindenergiprosjekt på land og ble først avduket i 2010.

Byggingen av de to tomtene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble fullført i 2020.

Men prosjektet fikk tilbakeslag da vindturbinene ble plassert i reinbeitedistriktet Fosen.

Reineiere hevdet utbyggingen krenket deres rettigheter til kulturell praksis, men deres anke mot konstruksjonen ble opprinnelig avvist i 2013.

Imidlertid Norges Høyesterett avgjorde mandag at rettighetene til reindriftsutøvere var blitt krenket.

Dommerne sa at i henhold til FNs lov skal etniske minoriteter ikke nektes retten til å «dyrke sin kultur», slik som reindrift som tradisjonelt praktiseres av samene.

Anslagsvis 80 000 til 100 000 samer bor i de arktiske områdene i Sverige, Finland, Norge og Russland.

Byggingen av vindturbinene på Fosen fikk «betydelige negative konsekvenser» for reinens beiteevne, sa retten.

Selv om dommerne anerkjente at økningen i fornybar energiproduksjon er «betydelig», sa de at det var mindre påtrengende byggeplasser for vindparker.

– I denne saken var det ikke snakk om kollisjon mellom miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse, sa dommerne.

Olje- og energidepartementet, som utstedte byggetillatelsene, sa at de ville gjennomgå rettsavgjørelsen før de avgjør saken videre.

– Dette overrasker oss selvsagt, sier Tom Kristian Larsen, administrerende direktør i Fosen Vind, en av operatørene av vindparkene.

– Vi regner med de endelige innrømmelsene som myndighetene har gitt oss etter en lang og møysommelig prosess der alle berørte parter har blitt hørt og hvor det er lagt spesiell vekt på reindriften, la han til.

Men ifølge advokatene til de samiske oppdretterne skal rettsavgjørelsen føre til demontering av de 151 vindturbinene.

– Konstruksjonen deres er erklært ulovlig og det vil være ulovlig å fortsette å drive dem, sier Andreas Brønner til AFP.

Related Videos

Leave a Comment